Servis a servisné služby

 

Záručné i pozáručné servisné služby poskytuje CMI spol s r.o. na všetky dodávané prístroje.

Servisná podpora

Servisné oddelenie zabezpečuje

 • Inštaláciu zariadenia u zákazníka
 • Inštalácia nového prístroja vrátane dopravy je zahrnutá v cene prístroja.
 • Zaškolenie obsluhy
 • Súčasťou inštalácie je obvykle i zaškolenie obsluhy vykonané servisným technikom.
 • V prípade zložitejšieho prístroja je možné pre jednoduchšie pochopenie a nenáročné vniknutie do problematiky systému rozdeliť zaškolenie do niekoľkých od sebe oddelených úrovní.
 • Záručné a pozáručné opravy
 • Záručné opravy sa riadia reklamačným poriadkom.
 • Pozáručné opravy vykonávame podľa aktuálného cenníka servisných služieb.
 • Pravidelné bezpečnostno -technické prehliadky
 • Pravidelnou bezpečnostno-technickou prehliadkou nie je myslená len elektrická revízia prístroja vykonaná našim pracovníkom s vyššou kvalifikáciou a znalosťami §XXX alebo aspoň pracovníkom so znalosťami §XXX podľa vyhl. č. XX/XX Zb., ale prehliadka ďalej zahŕňa aj kontrolu mechanických, optických a elektronických častí prístroja z hľadiska funkcie, majúcu odhaliť stupeň opotrebovania prístroja. Servisné prehliadky a výmeny opotrebovaných dielov tak môžu predchádzať vážnejším haváriám vedúcim k náročnejším opravám a ďalším časovým prestojom. Meracie prístroje a niektoré terapeutické prístroje vyžadujúce kalibráciu sú pri týchto prehliadkach kalibrované. 
 • Servisné prehliadky v doporučených intervaloch (odkaz na Doporučená údržba) sú vykonávané zdarma v rámci záruky. 
 • Pozáručné pravidelné servisné prehliadky se riadia rovnakými doporučeniami a sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka servisných služieb.
 • Výmena náhradných dielov
 • Servisné oddelenie má 100% servisnú podporu u našich dodávateľov.


Odporučená údržba

Odporučená údržba uvedená v užívateľskom návode ku každému prístroju je iná. Nižšie sú uvedené tie najdôležitejšie úkony, které sa výrazne prejavují na spoľahlivosti a životnosti prístroja:

 • Prístroj zapínajte jeho vypínačom (pokiaľ ho zariadenie má), nezapínajte prístroj zastrčením napájacieho kábla do zásuvky.
 • Nezaťažujte kabeláž prístroja (napájacie, dátové i svetlovodné káble). Akákoľvek kabeláž by mala byť voľná, bez ostrého lomu, pri zariadení s veľkou variabilitou (napríklad rameno operačného mikroskopu) dbajte na to, aby nedošlo pri používaní k zlomeniu alebo násilnému ohýbaniu kábla. Svetlovodné káble a dátové káble kamerového vybavenia prístrojov potom tvoria podstatnú časť ceny opravy.
 • Po ukončení práce na prístroji (minimálne na konci smeny) nasadzujte krytky objektívov (ak boli s prístrojom dodané), prikrývajte prístroje protiprachovými obalmi. Zamedzíte tým do určitej miery prístupu prachu, ktorý sa usadzuje nielen na optických, ale i na elektronických častiach prístroja. Prach spôsobuje prehrievanie prístroja, hlučnosť, v kombinácii s vlhkom môže byť vodivá, v extrémných prípadoch môže prísť aj k zníženiu bezpečnosti prístroja.
 • Užívateľom je dovolené čistiť len vonkajšie časti prístroja, vždy vo vypnutom stave, šetrnými čistiacimi prostriedkami. Pozor na čistiace prostriedky na báze vody, voda je elektricky vodivá a v niektorých prípadoch môže stačit relatívne malé množstvo vody, ktorá zatečie do prístroja a spôsobí skrat, defekt niekterej časti prístroja či úraz elektrickým prúdom. Nedoporučujeme odstraňovať kryty prístroja. Toto doporučenie platí aj pre prístroje po záruke.
 • Vonkajší optický systém. Užívateľom je dovolené čistiť iba vonkajšie optické časti, najlepšie prostriedkami na čistenie optiky – handričkami, obrúskami a čistiacimi prostriedkami špeciálne určenými pre čistenie šošoviek. Nepoužívajte agresívne prostriedky ako riedidlá apod., môže dôjsť k naleptaniu okolia vnútorného systému i samotnej šošovky. Na čistenie šošovky nepoužívajte ostré predmety a hroty. Poškrabanie šošovky objektívu funduskamery sa prejaví artefaktami na snímkoch. Závada je odstraniteľná len výmenou objektívu.
 • Bezpečnostno-technické kontroly vykonávané servisným technikom CMI spol s r.o. by mali byť vykonávané pravidelne a to jedenkrát za rok.
 • Pri akýchkoľvek nezrovnalostiach, žiadostiach o technickú konzultáciu, volajte servis


Pravidelné prehliadky

Spoločnosť CMI spol s r.o. vykonáva pravidelné bezpečnostno - technické kontroly lekárskych prístrojov. 
Technik CMI spol s r.o. vykoná bezpečnostnú prehliadku, odbornú údržbu prístroja, kalibráciu (pri meracích prístrojoch a terapeutických prístrojoch vyžadujúcich kalibráciu) a kontrolu ostatných častí prístroja z hľadiska funkcie, na ktorú je prístroj určený. Servisná prehliadka je dokumentovaná Protokolom o prehliadke a ďalej Kalibračným protokolom pri prístrojoch vyžadujúcich kalibráciu.