GDPR

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA VOČI ZÁKAZNÍKOM PODĽA ČLÁNKU 13

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

 

 

I. IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

 

Obchodné meno: CMI spol. s r.o.  

Sídlo: Na Slavíne 3, 811 06 Bratislava

IČO: 35 733 853

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 16105/B

Zatúpený: Ing. Ján Kriška, konateľ, Ing. Branislav Kriška, konateľ

E-mailový kontakt: officesk@cmi.sk

Telefonický kontakt:+ 421 2 5263 1441

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

 

II. KONTAKTNÉ ÚDAJE POVERENEJ OSOBY

 

Meno a priezvisko: Mgr. Dominika Garbová

E-mailový kontakt: gdpr@cmi.sk

Telefonický kontakt: +421 2 5263 1442

(ďalej len „Zodpovedná osoba“)

 

III. KATEGÓRIE DOTKNUTÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

A. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o zákazníkoch – fyzických osobách Prevádzkovateľa – t. j. o fyzických osobách, v postavení dotknutých osôb v nasledovnom rozsahu:

 

1. meno

2. priezvisko

3. adresa

4. e-mailová adresa

5. telefónne číslo

 

B. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje o osobách konajúcich v mene zákazníkov resp. zastupujúcich zákazníkov (právnické osoby) Prevádzkovateľa – t. j. o fyzických osobách, v postavení dotknutých osôb v nasledovnom rozsahu:

 

1. meno

2. priezvisko

3. e-mailová adresa

4. telefónne číslo

 

IV. ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

  • Účel spracúvania osobných údajov

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bližšie špecifikované v odseku III. za účelom:

1. riadneho výkonu hlavných činností Prevádzkovateľa a to: - poskytovanie, predaj a doručenie tovaru, ktorý Prevádzkovateľ ponúka, v prípade záujmu zákazníkov Prevádzkovateľa o predmetný tovar, - poskytovanie a realizácia servisu Prevádzkovateľom, v prípade záujmu zákazníkov Prevádzkovateľa o predmetný servis;

2. vyhotovenia zmluvnej dokumentácie v súvislosti s výkonom činností Prevádzkovateľa podľa bodu (1.) a riadneho plnenia zmluvných povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov medzi Prevádzkovateľom a dotknutými osobami;

3. marketingovej a reklamnej činnosti Prevádzkovateľa voči jeho existujúcim a potencionálnym zákazníkom.

 

  • Právny základ spracúvania osobných údajov

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bližšie špecifikované v odseku III. na aspoň jednom z nasledovných právnych základov:

 

1. Plnenie zmluvy, ako právny základ spracúvania osobných údajov

 

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb bližšie špecifikovaných v odseku III. Prevádzkovateľom, na účely vyššie vymedzené, je nevyhnutné na plnenie zmluvy, kde ako zmluvná strana vystupuje dotknutá osoba. Právnym základom je v tomto prípade plnenie zo zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – t. j. spracúvanie osobných údajov je zákonné.

 

2. Súhlas dotknutej osoby, ako právny základ spracúvania osobných údajov

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb bližšie špecifikovaných v odseku III. – konkrétne e-mailovú adresu dotknutej osoby na účely zasielania newsletterov, na základe súhlasu dotknutej osoby. Právnym základom v tomto prípade je súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – t. j. spracúvanie osobných údajov je zákonné.

 

Prevádzkovateľ v každom konkrétnom prípade poskytne dotknutej osobe bližšiu informáciu o právnom základe spracúvania jej osobných údajov, a to osobne resp. prostredníctvom e-mailovej komunikácie resp. iným vhodným spôsobom.

 

V. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje bližšie špecifikované v odseku III. po dobu trvania účelu spracúvania, najviac na dobu 10 rokov.

 

VI. IDENTIFIKÁCIA PRÍJEMCU

 

Osobné údaje Prevádzkovateľ sprístupňuje len v nevyhnutej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu, napr. osobám, ktoré sú poverené Prevádzkovateľom na vykonanie úkonov súvisiacich s jeho činnosťou.

 

Osobné údaje dotknutej osoby bližšie špecifikovanej v odseku III. Prevádzkovateľ sprístupňuje predovšetkým:

1. zamestnancom a obchodným zástupcom Prevádzkovateľa, za účelom riadneho výkonu činností Prevádzkovateľa ako subjektu, ktorý svojim zákazníkom poskytuje služby predaja tovaru a poskytovania služieb a servisu;

2. tretím osobám, ktorými sú osoby zabezpečujúce riadne doručenie objednaného tovaru zákazníkom Prevádzkovateľa.

 

VII. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

 

Dotknutá osoba má nasledovné práva:

1. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, a to v rozsahu podľa článku 15 Nariadenia;

2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to v rozsahu podľa článku 16 a 19 Nariadenia;

3. právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to v rozsahu podľa článku 17 a 19 Nariadenia;

4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, a to v rozsahu podľa článku 18 a 19 Nariadenia;

5. právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;

6. právo na prenosnosť osobných údajov, a to v rozsahu podľa článku 20 Nariadenia;

7. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, a to v rozsahu podľa článku 21 Nariadenia;

8. právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to v rozsahu podľa článku 77 Nariadenia.

 

  • Spôsob uplatnenia práv dotknutej osoby

 

Dotknutá osoba si môže svoje práva uplatniť písomnou formou v listinnej podobe, a to prostredníctvom kontaktných údajov Prevádzkovateľa  uvedených  v odseku I.

 

  • K možnosti odvolania súhlasu na spracúvanie osobných údajov

 

Udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov možno odvolať kedykoľvek, a to písomnou formou v listinnej podobe, oznámením o odvolaní súhlasu, prostredníctvom kontaktných údajov Prevádzkovateľa  uvedených  v odseku I.

 

Odvolanie súhlasu na spracúvanie osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ na jeho základe o dotknutej osobe spracúval.

 

VIII. ĎALŠIE INFORMÁCIE

 

  • Následky neposkytnutia osobných údajov

 

Poskytovanie osobných údajov v rozsahu špecifikovanom v odseku III. je požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy, dotknutá osoba je povinná poskytnúť predmetné osobné údaje, v opačnom prípade uzatvorenie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou nie je možné.

 

Dotknutá osoba je oprávnená neudeliť súhlas na spracúvanie jej osobného údaju špecifikovaného v odseku III. písm. A bod (4.) a písm. B bod (3.), za účelom zasielania newsletterov. Neudelenie súhlasu podľa predchádzajúcej vety nemá za následok neuzatvorenie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

 

  • Automatizované rozhodovanie a profilovanie

 

Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia.