GDPR

INFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVCE VŮČI ZÁKAZNÍKŮM PODLE ČLÁNKU 13

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

 

 

I. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 

Obchodní firma: CMI s.r.o.  

Sídlo: Podvinný mlýn 2348/28, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 471 17 320

Zapsán: Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 12464

Zastoupený: Ing. Ján Kriška, jednatel, Ing. Branislav Kriška, jednatel

E-mailový kontakt: officesk@cmi.sk

Telefonický kontakt:+421 2 5263 1441

(dále jen „Správce“)

 

II. KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Jméno a příjmení: Mgr. Dominika Garbová

E-mailový kontakt: gdpr@cmi.sk

Telefonický kontakt: +421 2 5263 1442

(dále jen „Pověřenec pro ochranu osobních údajů“)

 

III. KATEGORIE DOTČENÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

A. Správce zpracovává osobní údaje o zákaznících – fyzických osobách Správce – t. j. o fyzických osobách, v postavení subjektů údajů v následujícím rozsahu:

 

1. jméno
2. příjmení
3. bydliště
4. e-mailová adresa
5. telefonní číslo

 

B. Správce zpracovává osobní údaje o osobách konajících jménem zákazníků, resp. zastupujících zákazníky (právnické osoby) Správce – t. j. o fyzických osobách, v postavení subjektů údajů v následujícím rozsahu:

 

1. jméno
2. příjmení
3. e-mailová adresa
4. telefonní číslo

 

IV. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

  • Účel zpracování osobních údajů

 

Správce zpracovává osobní údaje blíže specifikované v odstavci III. za účelem:

1. řádného výkonu hlavních činností Správce a to:

- poskytovaní, prodej a doručení tovaru, který Správce nabízí, v případě zájmu zákazníků Správce o předmětní tovar,

- poskytování a realizace servisu Správcem, v případě zájmu zákazníků Správce o předmětní servis;

2. vyhotovení smluvní dokumentace v souvislosti s výkonem činností Správce podle bodu (1.) a řádného plnění smluvních povinností vyplývajících ze smluvních vztahů mezi Správcem a subjektem údajů;
3. marketingové a reklamní činnosti Správce vůči jeho existujícím a potencionálním zákazníkům.

 

  • Právní základ zpracování osobních údajů

 

Správce zpracovává osobní údaje blíže specifikované v odstavci III. na alespoň jednom z následujících právních základů:

 

1. Plnění smlouvy, jako právní základ zpracování osobních údajů

 

Zpracování osobních údajů subjektu údajů blíže specifikované v odstavci III. Správcem, pro účely výše vymezené, je nezbytné pro plnění smlouvy, kde jako smluvní strana vystupuje subjekt údajů. Právním základem je v tomto případě plnění ze smlouvy podle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení –  t. j. zpracování osobních údajů je zákonné.

 

2. Souhlas subjektu údajů, jako právní základ zpracování osobních údajů

 

Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů blíže specifikované v odstavci III. – konkrétně e-mailovou adresu subjektu údajů pro účely zasílání newsletterů, na základě souhlasu subjektu údajů. Právním základem je v tomto případě souhlas subjektu údajů podle článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení – t. j. zpracování osobních údajů je zákonné.

 

Správce v každém konkrétním případě poskytne subjektu údajů bližší informaci o právním základě zpracování jejich osobních údajů, a to osobně resp. prostřednictvím e-mailové komunikace, resp. jiným vhodným způsobem.

 

V. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správce uchovává osobní údaje blíže specifikované v odstavci III. po dobu trvání účelu zpracování, nejvíc na dobu 10 let.

 

VI. IDENTIFIKACE PŘÍJEMCE

 

Osobní údaje Správce zpřístupňuje pouze v nezbytně míře a vždy při zachování mlčenlivosti příjemců, např. osobám, které jsou pověřené Správcem na provedení úkonů souvisejících s jeho činností.

 

Osobní údaje subjektu údajů blíže specifikované v odstavci III. Správce zpřístupňuje:

1. zaměstnancům a obchodním zástupcem Správce, za účelem řádného výkonu činností Správce jako subjektu, který svým zákazníkům poskytuje služby prodeje tovaru a poskytovaní služeb a servisu;
2. třetím osobám, kterými jsou osoby zabezpečující řádné doručení objednaného tovaru zákazníkům Správce.

 

VII. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

Subjekt údajů má následující práva:

1. právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, a to v rozsahu podle článku 15 Nařízení;
2. právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, a to v rozsahu podle článku 16 a 19 Nařízení;
3. právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, a to v rozsahu podle článku 17 a 19 Nařízení;
4. právo na omezení zpracování osobních údajů, a to v rozsahu podle článku 18 a 19 Nařízení;
5. právo kdykoli odvolat udělený souhlas na zpracování osobních údajů, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování osobních údajů 6. založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
7. právo na přenositelnost osobních údajů, a to v rozsahu podle článku 20 Nařízení;
8. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a to v rozsahu podle článku 21 Nařízení;
9. právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v rozsahu podle článku 77 Nařízení.

 

  • Způsob uplatnění práv subjektu údajů

 

Subjekt údajů si může svá práva uplatnit písemnou formou v listinné podobě, a to prostřednictvím kontaktních údajů Správce uvedených v odstavci I.

 

  • K možnosti odvolání souhlasu na zpracování osobních údajů

 

Udělený souhlas pro zpracování osobních údajů lze odvolat kdykoliv, a to písemnou formou v listinné podobě, oznámením o odvolání souhlasu, prostřednictvím kontaktních údajů Správce uvedených v odstavci I.

 

Odvolaní souhlasu na zpracování osobních údajů nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které Správce na jeho základě o subjekte údajů zpracovával.

 

VIII. DALŠÍ INFORMACE

 

  • Následky neposkytnutí osobních údajů

 

Poskytování osobních údajů v rozsahu specifikovaném v odstavci III. je potřebné k uzavření smlouvy, subjekt údajů je povinen poskytnut předmětné osobní údaje, v opačném případě uzavření smlouvy mezi Správcem a subjektem údajů není možné.

 

Subjekt údajů je oprávněn neudělit souhlas na zpracování jeho osobního údaje specifikovaného v odstavci III. písm. A bod (4.) a písm. B bod (3.), za účelem zasílaní newsletterů. Neudělení souhlasu podle předchozí věty nemá za následek neuzavření smlouvy mezi Správcem a subjektem údajů.

 

  • Automatizované rozhodování a profilování

 

Při zpracování osobních údajů Správcem nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nařízení.